Kommunalt Tilsyn

Hvorfor vælge Hjortshøj & Møller Care?

Med et tilsyn fra Hjortshøj & Møller Care er der garanti for følgende:

  • tilsynet gennemføres i en anerkendende tilgang, hvor dialog vægtes højt. Vi skaber rum til refleksion og læring, hvor kontrol- og styrings-elementet får et konstruktivt afsæt.
  • vi undersøger, om borgerne får de ydelser de har krav på, og om de er tilfredse og trives med den hjælp de modtager. Her med fokus på personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice. jf. §83
  • vi undersøger forskellige fokuspunkter valgt i samarbejde med kommunen fx rehabilitering, medicinadministration, aktiviteter, hygiejnestandard: brug af uniformer, forklæder og sprit osv.
  • vi observerer det daglige liv, atmosfæren og kommunikationen mellem personalet og borgerne.
  • vi hjælper ledere og medarbejdere til at udvikle praksis med fokus på kvalitet og udviklingspotentialer
  • vi giver den kommunale forvaltning indblik i og mulighed for at handle på den konkrete praksis, og de ydelser kommunen leverer til borgerne

Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne i plejebolig får den pleje og praktiske hjælp, samt træning, som de er berettiget til efter servicelovens §§ 83, 86, 124-137, 148 og 151 og ud fra det kommunale serviceniveau.

Pligten til at føre tilsyn er beskrevet i Lov om social service § 151, hvori det bl.a. hedder:

”Den stedlige kommune har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83 a og 86 [dvs. hjemmepleje, madservice, midlertidige ophold samt genoptræning] løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. § 139.